Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất ổn định

công bố hợp quy phụ gia thực phẩm-chất ổn định là bắt buộc đối hoàn toàn theo quy định. Hãy cùng tham khảo những thông tin cơ bản nhất về vấn đề này như sau:

chat-on-dinh2

Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất ổn định

Chất ổn định là phụ gia thực phẩm được sử dụng với mục đích duy trì sự phân tán của hai hay nhiều thành phần nhằm tạo nên sự đồng nhất cho sản phẩm. Một số loại chất tạo phức kim loại đã có QCVN như: Polyvinylpyrolidon, calci lactat, kali dihydrocitrat, dinatri orthophosphat, dikali orthophosphat, tricalci orthophosphat, amoni polyphosphat, natri hydrogcarbonat, kali carbonat, amoni hydrocarbonat, kali clorid, monokali orthophosphat. 

Việc Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất ổn định này cần đảm bảo chất ổn định đáp ứng đúng các Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử được quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo Quy chuẩn QCVN 4-13:2010/BYT như sau:

Phụ lục 1: Yêu   cầu   kỹ  thuật  và   phương   pháp   thử   đối   với Polyvinylpyrolidon
Phụ lục 2: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với calci lactat
Phụ lục 3: Yêu  cầu  kỹ  thuật  và  phương  pháp  thử  đối  với  kali dihydrocitrat
Phụ lục 4: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với dinatri hydrogen phosphat
Phụ lục 5: Yêu  cầu  kỹ thuật và phương pháp thử đối với dikali hydrogen phosphat
Phụ lục 6: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với tricalci phosphat
Phụ lục 7: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với amoni polyphosphat
Phụ lục 8: Yêu  cầu  kỹ thuật  và  phương  pháp  thử đối  với  natri hydrogen carbonat
Phụ lục 9 : Yêu  cầu  kỹ  thuật  và  phương  pháp  thử  đối  với  kali carbonat
Phụ lục 10 : Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với amoni hydrogen carbonat
Phụ lục 11 : Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với kali clorid
Phụ lục 12 : Yêu  cầu  kỹ  thuật  và  phương  pháp  thử  đối  với  kali dihydrogen phosphat

Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm-chất ổn định là bằng chứng để các tổ chức sản xuất, nhập khẩu thực phẩm chứng minh sản phẩm của mình đã được kiểm soát chặt chẽ khỏi các mối nguy vật lý, ô nhiễm, các loại vi sinh vật, không chứa các chất hóa học tổng hợp hay tự nhiên vượt quá mức quy định cho phép, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Thực hiện theo đúng các quy định chuẩn bị đầy đủ hồ sơ công bố hợp quy thực phẩm theo quy định đó.

Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất ổn định nói riêng cũng như công bố thực phẩm nói chung cũng là trách nhiệm của đơn vị sản xuất và nhập khẩu. Hãy là doanh nghiệp tuân thủ pháp luật

Tác giả: Thu Thảo

Viết một bình luận