chứng nhận hợp quy thuốc Bảo Vệ Thực vật dựa trên những cơ sở pháp lý nào

chứng nhận hợp quy thuốc Bảo Vệ Thực vật  là hoàn toàn bắt buộc hiện nay, vậy các văn bản pháp lý nào quy định việc này, cùng tìm hiểu trong những thông tin sau

 

Hợp quy thuốc bảo vệ thực vật dựa trên những cơ sở pháp lý sau:

 • Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
 • Căn cứ Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013;
 • Căn cứ Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007;
 • Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 06/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007;
 • Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
 • Căn cứ Nghị định số 14/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt;
 • Căn cứ Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;
 • Căn cứ Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;
 • Căn cứ Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo;
 • Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật;
 • Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

. VIETPAT là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn Công bố hợp quy, công bố chất lượng các sản phẩm, công bố thực phẩm, hay chứng nhận iso 9001,chứng nhận iso 14001,chứng nhận iso 22000 … trên toàn quốc. Trong quá trình tìm hiểu những văn bản trên có điều gì còn thắc mắc về chứng nhận hợp quy thuốc bảo vệ thực vật hãy liên hệ ngay cho Vietpat chúng tôi để được hỗ trợ tối đa. Hotline: 0943.343.981
Link nguồn: http://hopchuanhopquy.com/hop-quy-thuoc-bao-ve-thuc-vat/

Tác giả: Thu Thảo

Viết một bình luận